SW-Series

Switching  Power Supply  SW-Series

มีหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้ ตามความเหมาะสม พร้อมเงื่อนไขการรับประกันสินค้า ระยะเวลา 1 ปีทุกรุ่น และมีอะไหล่สำรองซ่อมตลอดอายุการใช้งาน

มี 2 รุ่นให้เลือก

Switching Power Supply Model : SW- 20A12  ราคา 1,590   บาท

Switching Power Supply Model : SW-10A24   ราคา 1,590  บาท

SW-Series