ระบบห้องประชุมไร้สายขนาดใหญ่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Full Set with PC Control)

Black-chairs-design-for-modern-minimalist-conference-room 021a07f69ec74016406336398ea217a1

ระบบห้องประชุมไร้สายขนาดใหญ่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์(Full Set with PC Control)

Brochure : Full Set with PC Control

 • ให้มีผู้ควบคุมระบบอุปกรณ์ฯ ต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ควบคุม
 • ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล
 • ระบบควบคุมกล้อง VDO ประจำห้องประชุมให้หันไปถ่ายการพูดของผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนโดยอัตโนมัติ พร้อมนำภาพขึ้นจอใหญ่
 • บันทึกเวลา ภาพ และเสียงระหว่างการพูดของผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคน
 • มีระบบลงคะแนนเสียงเป็นมติของที่ประชุม (Voting System)
 • เตรียมญัตติได้ทั้งล่วงหน้าและในระหว่างประชุม (ผ่านทางผู้ควบคุมระบบฯ)
 • แสดงผลการลงคะแนนด้วยเครื่อง Projector ผ่านโปรแกรม PowerPoint
 • บันทึกคะแนน-มติที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน เชื่อมต่อระบบภาพ-เสียงเพื่อถ่ายทอดออกไปที่อื่น (ผ่าน Mixer)

ประกอบด้วย

 1. เครื่องควบคุมระบบ Main Controller
 2. โปรแกรมควบคุม Control Software
 3. ชุดอุปกรณ์ไมโครโฟนสำหรับประธาน Chairman Unit
 4. ชุดอุปกรณ์ไมโครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม Delegate Unit

440b8bb882461eead71e82c399b65132

 • Unique B-CDMA (Picocast) 2.4 GHz ISM band digital technology
 • Frequency hopping technology
 • 87 Bit provided 3 way encryption security coding technology
 • ISO International standardization (ISO/IEC 29157) is in progress, and this technology is accepted as a TTA standard (TTAS.KO.06.0157) in Korea
 • CDMA Patents from USA, Japan, China & Korea
 • Digital technology automatically scans to find the best frequency thus provides crystal clear sound

 

Optional***

 • คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบ
 • PTZ (Pan Tilt Zoom)
 • CCTV Camera
 • Audio Mixer
 • Projector
 • Screen
 • อื่นๆ